Postgrau en desenvolupament professional docent (DPROD)

Postgrau en desenvolupament professional docent (DPROD)

L’equip EDO-UdL organitza aquest postgrau per tal de oferir una plataforma d’actualització i desenvolupament professional del docent des del nou paradigma de l’educació competencial.

El professorat continua sent la clau en qualsevol sistema educatiu. En l’actualitat l’exercici de la funció docent ha esdevingut una activitat complexa, que implica enfocs flexible i adaptats a les necessitats diverses pròpies d’un mon globalitzat, informacional, digital, canviant i  fonamentat en l’economia del coneixement. Els professionals de l’educació necessiten estar en constant formació per tal de poder trobar la resposta adequada als diferents escenaris que es presenten a les aules i centres educatius.

L’eix vertebrador del postgrau és la planificació de d’intervenció educativa atenent a noves estratègies didàctiques-pedagògiques, noves formes d’organitzar l’aula, nous recursos i materials, la consideració de les TICS en el fet educatiu, l’enfocament inclusiu dels processos d’ensenyament/aprenentatge i l’avaluació competencial.

El Treball Final de Postgrau consistirà ne la realització d’una Programació Didàctica/Unitat Didàctica   amb un enfocament globalitzat. Es seguiran els criteris  establerts en  primera prova de la convocatòria de concurs d’oposició del Departament d’Educació per a l’ingrés i accés als cossos docents

Cal tenir present que: Títol al que dona dret la total superació dels mòduls és POSTGRAU: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT (DPROD)

I a més a més:

  • Superació del M2 + M4 + treball específic =Acreditació: Perfil Professional Metodologies amb enfocament globalitzat
  • Superació del M3+ M4 + treball específic = Acreditació: Perfil Professional Atenció a la diversitat dels alumnes
  • Acreditació: Perfil Professional Immersió i suport lingüístic

El títol, certificat o document acreditatiu d’haver cursat una determinada activitat formativa, la universitat farà constar, quan escaigui, que aquella formació capacita per acreditar el perfil professional de que es tracti, d’acord amb la  Resolució ENS/1764/2017, de 25 de juliol, per la qual es dona dóna publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Educació.

El DPROD està distribuït en 5 mòduls (30 ECTS)

Mòdul 1: LA FUNCIÓ DOCENT EN EL MARC COMPETENCIAL (4 ECTs)

Mòdul 2: METODOLOGIES ACTIVES PEL DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL (6 ECTs)

Mòdul 3: DESENVOLUPAMENT DOCENT DES DE LA INCLUSIÓ EDUCATIVA (6 ECTs)

Mòdul 4: L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL (6ECTs)

Mòdul 5: PROGRAMACIÓ COMPETENCIAL (8 ECTs)

 

Per consultar el tríptic del DPROD, cliqueu aquí.

Per realitzar la preinscripció/matrícula, cliqueu aquí.

About the author

anabel administrator

Translate »