Category Archive Recerca

Organitzacions saludables

Títol Càtedra DOTS: Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris saludables
Investigador/responsable Isabel del Arco (UdL)
Entitat finançadora Diputació de Lleida
Estat En curs

 

Títol I+D: EDU2013-47452-R: Acceso y permanencia de grupos vulnerables en la educación secundaria no obligatoria. Creación y validación de un modelo de intervención.
Investigador/responsable Carme Armengol Asparó (UAB)
Entitat finançadora Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación.
Durada 2013-2016

 

Títol ACCEDES: El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica (DCI-ALA/2011/232)
Investigador/responsable Joaquín Gairín (UAB)
Entitat finançadora EuropeAID – European Commission
Durada 2012-2014

 

Títol Prevención de actitudes intolerantes en las competiciones deportivas escolares. (Exp. 37/2011)  
Investigador/responsable Joaquín Gairín (UAB)
Entitat finançadora Consejo Superior de Deportes
Durada 2011

Formació docent

Capgirar la classe per millorar la docència
Duració En curs
Coordinació Isabel del Arco i Òscar Flores

 

  Planificació i Avaluació d’un Programa d’Acollida a la UdL en el marc de l’EEES
Entitat finançadora UdL
Duració 2008-2010
Coordinació Isabel Del Arco

 

  Actuació de retenció dels estudiants: Estudiants a temps parcial (ETP)
Entitat finançadora UdL
Coordinació Isabel Del Arco i Òscar Flores

 

 Projecte ARMIF 2014 (Modalitat 1): La formació inicial en alternança
Entitat finançadora AGAUR
Coordinació Jordi Coiduras (UdL)
Durada 2014

 

L’avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació
Entitat finançadora AGAUR. ECO/2788/2013 de 20 de diciembre (DOCG 6535. 08/01/2014)
Coordinació  Joaquin Gairín Sallán (UAB)
Durada 2014

 

Orientació i tutoria a les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat. (2010MQD00087)
Entitat finançadora AGAUR
Coordinació Joaquín Gairín Sallán (UAB)
Durada 2011-2012

 

El acceso a la Universidad a personas mayores y sin titulación académica
Entitat finançadora Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa de Estudios y Análisis)
Coordinació Grup Tutories. EDO-UAB
Durada 2009-2010

 

Pautas para desarrollar una evaluación orientada al aprendizaje elaboradas a partir de las percepciones del alumnado sobre la evaluación
Entitat finançadora Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa de Estudios y Análisis)
Coordinació Javier Gil Flores (Universitat de Sevilla)
Durada 2009-2010

 

Estudio sobre el abandono de los estudiantes en el sistema universitario catalán 
Entitat finançadora AQU
Coordinació Grup Tutories. EDO-UAB
Durada 2007-2008

Lideratge

La direcció escolar en època de crisi
Duració 2020-2021
Coordinació Isabel del Arco i Anabel Ramos (UdL) i Mireia Tintoré (UIC)
Resum L’objectiu de la recerca és analitzar les pràctiques directives i els recursos personals de lideratge emprats durant l”època de crisi derivada per la COVID-19.
  L’impacte de la formació per la funció directiva a Catalunya
Duració 2016-2018
Entitat finançadora EDO-UdL
Coordinació  Isabel Del Arco
Resum L’estudi pretén valorar el nivell de transferència i impacte que tenen els coneixements i aprenentatges adquirits amb la participació en els cursos de Direcció de Centres Educatius. La mostra està conformada per 120 persones participants en un curs relacionat amb la formació de directors i directores escolars.  Van desenvolupar un qüestionari a escala Likert de 40 ítems, de 5 punts, que mesuren els factors que afecten la transferència la formació per exercir el càrrec directiu a Catalunya.
Formación de Gestores y construcción de una red de buenas prácticas para el gobierno y la gestión de la universidad
Duració 2012-2015
Entitat finançadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Resolución: EDU2011-26437
Coordinació Maria Rita Sánchez Moreno  (Universidad de Sevilla)
Proyecto Evaluación de la función supervisora en el contexto del Modelo de Gestión Regional
Duració 2014
Entitat finançadora Secretaría de Educación Pública. Yucatán México.
Coordinació Serafí Antúnez (UB)
  L’autonomia de centres a Catalunya
Duració 2008-2010
Coordinació Isabel Del Arco

Innovació

Títol Educaemprèn
Investigador/responsable Equip EDO-UdL
Estat En curs

 

Títol Estratègies d’autoavaluació per a l’autoregulació d’aprenentatge i el desenvolupament professional docent
Investigador/responsable Georgeta Ion (UAB)
Entitat finançadora AGAUR
Estat En curs

 

Títol

Innova MicroSolar: Innovative Microsolar Heat and power System for Domestic and Small Business Buildings

Investigador/responsable Luisa Fernanda Cabeza (UdL)
Entitat finançadora Comissió UE
Estat En curs

 

Títol Evaluación de programas educativos de EduCaixa
Investigador/responsable Gairín, J. y Olmos, P.
Entitat finançadora La Caixa
Estat En curs

 

Títol

PhD on Innovation Pathways for TES  INPATHTES’ (‘action’)

Investigador/responsable Luisa Fernanda Cabeza (UdL)
Entitat finançadora Comissió UE
Estat Finalitzat

 

Títol ARMIF 2014: Millora de la formació docent dels estudiants de doble grau d’educació infantil i primària mitjançant l’ús d’eines digitals
Investigador/responsable Assumpta Estrada (UdL)
Entitat finançadora AGAUR. ECO/2788/2013 de 20 de diciembre (DOCG 6535. 08/01/2014)
Estat Finalitzat

 

Títol I+D: EDU2013-42936-P: Educar para emprender: evaluando programas para la formación de la identidad emprendedora en la Educación obligatoria.
Investigador/responsable Antonio Bernal Guerreo (US)
Entitat finançadora Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación
Estat Finalitzat

 

Títol Proyecto La creación y gestión del conocimiento en comunidades on-line de práctica profesional CGC-COP .
Investigador/responsable Joaquín Gairín (UAB)
Entitat finançadora VI Plan Nacional De Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 I+D   EDU 2010-18506
Estat Finalitzat

 

Títol SIMUL@: Evaluación de un entorno tecnológicos de simulación para el aprendizaje de competencias transversales en la universidad
Investigador/responsable Mercè Gisbert Cervera (URV)
Entitat finançadora MECI – Ministerio de Educación y Ciencia Convocatoria PN 2008. Ajuts per a la realització de projectes de recerca en el marc del VI Plan Nacional I+D+I (2008-2011).
Estat Finalitzat

 

Organitzacions saludables

Cal diagnosticar per tal d’intervenir en les organitzacions a diferents nivells: d’ambient físic i de clima de treball, relacions psicosocials, de recursos i programes de formació en salut i de relacions i comunicacions interna i externa de la mateixa organització.

Els estudis es centraran especialment en organitzacions educatives i sota la dimensió amplia de salut que fa la mateixa OMS: és un estat de complet benestar físic, mental i social i no solament l’absència d’afeccions o malalties (Organització Mundial de la Salut, 1946).

Objectiu general de la línia: Diagnosticar i analitzar entorns organitzacionals, en totes les seves dimensions, per tal d’impulsar actuacions per la promoció de la salut dels seus integrants desenvolupant entorns saludables.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Formació docent

S’ocupa de la promoció i impuls de la formació docent no universitària (Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional)  a través d’activitats formatives encarades a augmentar el coneixement i la competència docent del professorat no universitari en els seus diferents àmbits. Es centra especialment en la formació de gestió i organització de centres educatius, lideratge, innovació, metodologies entre d’altres.

Objectiu general de la línia: Contribuir a la formació de del professorat no universitari a través d’accions formatives que ajudin a millorar les seves competències docents.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Lideratge

S’ocupa de l’anàlisi dels diferents aspectes que afecten els contextos organitzatius de les institucions escolars. És posa especial atenció en el lideratge pedagògic dels directius escolars. Inclou l’estudi de les tasques directives, per exemple  l’autonomia de centres i el seu impacte en la millora; la formació i actualització de les persones que tenen càrrecs directius, l’impacte de la formació; l’anàlisi de les funcions, tasques i rols directius. Es centra en temes relacionats amb el govern de les institucions, l’administració dels centres docents i l’avaluació interna i externa.

 

Objectiu general de la línia: Desenvolupar recerques en l’àmbit de la gestió, organització i lideratge educatiu i oferir propostes concretes de millora de la formació i actualització del professorat que ocupa o que està interessat en ocupar càrrecs directius.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Innovació

S’ocupa de l’estudi de diferents elements vinculats amb la innovació educativa, posant especial atenció en aspectes de canvi metodològic, de gestió de les aules, la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i els processos d’avaluació. La finalitat última sempre es centra en aportar propostes que permetin millorar la qualitat pedagògica de les activitats d’ensenyament – aprenentatge.

Objectiu general de la línia: Desenvolupar recerques en l’àmbit de la innovació educativa i oferir propostes concretes de millora.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Translate »