Category Archive Recerca

Organitzacions saludables

Títol Càtedra DOTSS: Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris saludables i Sostenibles
Investigador/responsable Isabel del Arco (UdL)
Entitat finançadora Diputació de Lleida
Estat En curs

 

Títol I+D: EDU2013-47452-R: Acceso y permanencia de grupos vulnerables en la educación secundaria no obligatoria. Creación y validación de un modelo de intervención.
Investigador/responsable Carme Armengol Asparó (UAB)
Entitat finançadora Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación.
Durada 2013-2016

 

Títol ACCEDES: El acceso y el éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica (DCI-ALA/2011/232)
Investigador/responsable Joaquín Gairín (UAB)
Entitat finançadora EuropeAID – European Commission
Durada 2012-2014

 

Títol Prevención de actitudes intolerantes en las competiciones deportivas escolares. (Exp. 37/2011)  
Investigador/responsable Joaquín Gairín (UAB)
Entitat finançadora Consejo Superior de Deportes
Durada 2011

Formació docent

Capgirar la clase para mejorar la doctrina
Duración Finalizado
Coordinación Isabel del Arco y Óscar Flores

 

  Planificación y evaluación de un programa de incorporación a la UdL en el marco del EEES
entidad financiera UdL
Duración 2008-2010
Coordinación Isabel Del Arco

 

  Actuación de retención de los estudiantes: Estudiants a temps parcial (ETP)
entidad financiera UdL
Coordinación Isabel Del Arco y Óscar Flores

 

 Proyecto ARMIF 2014 (Modalitat 1): La formación inicial en alternancia
entidad financiera AGAUR
Coordinación Jordi Coiduras (UdL)
durada 2014

 

La evaluación de los efectos y el impacto de las prácticas curriculares en la formación del profesorado y en los centros de formación.
entidad financiera AGAUR. ECO/2788/2013 de 20 de diciembre (DOCG 6535. 01/08/2014)
Coordinación  Joaquín Gairín Sallán (UAB)
durada 2014

 

Orientación y tutoría a las prácticas profesionales. Protocolos de actuación y delimitación de estándares de calidad. (2010MQD00087)
entidad financiera AGAUR
Coordinación Joaquín Gairín Sallán (UAB)
durada 2011-2012

 

El acceso a la Universidad a personas mayores y sin titulación académica
entidad financiera Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa de Estudios y Análisis)
Coordinación Tutorías grupales. EDO-UAB
durada 2009-2010

 

Pautas para desarrollar una evaluación orientada al aprendizaje elaborado a partir de las percepciones del alumno sobre la evaluación.
entidad financiera Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa de Estudios y Análisis)
Coordinación Javier Gil Flores (Universitat de Sevilla)
durada 2009-2010

 

Estudio sobre el abandono de los estudiantes en el sistema universitario catalán 
entidad financiera AQUÍ
Coordinación Tutorías grupales. EDO-UAB
durada 2007-2008

Lideratge

La direcció escolar en època de crisi
Duració 2020-2021
Coordinació Isabel del Arco i Anabel Ramos (UdL) i Mireia Tintoré (UIC)
Resum L’objectiu de la recerca és analitzar les pràctiques directives i els recursos personals de lideratge emprats durant l”època de crisi derivada per la COVID-19.
  L’impacte de la formació per la funció directiva a Catalunya
Duració 2016-2018
Entitat finançadora EDO-UdL
Coordinació  Isabel Del Arco
Resum L’estudi pretén valorar el nivell de transferència i impacte que tenen els coneixements i aprenentatges adquirits amb la participació en els cursos de Direcció de Centres Educatius. La mostra està conformada per 120 persones participants en un curs relacionat amb la formació de directors i directores escolars.  Van desenvolupar un qüestionari a escala Likert de 40 ítems, de 5 punts, que mesuren els factors que afecten la transferència la formació per exercir el càrrec directiu a Catalunya.
Formación de Gestores y construcción de una red de buenas prácticas para el gobierno y la gestión de la universidad
Duració 2012-2015
Entitat finançadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Resolución: EDU2011-26437
Coordinació Maria Rita Sánchez Moreno  (Universidad de Sevilla)
Proyecto Evaluación de la función supervisora en el contexto del Modelo de Gestión Regional
Duració 2014
Entitat finançadora Secretaría de Educación Pública. Yucatán México.
Coordinació Serafí Antúnez (UB)
  L’autonomia de centres a Catalunya
Duració 2008-2010
Coordinació Isabel Del Arco

Innovació

 

Título CORRESPONSABILIDAD: Alineament del 5è vector del currículum d’Educació Bàsica amb l’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la formación inicial docente
Investigador/responsable del Arco, I. y Ramos, A.
entidad financiera Ayuda a INDEST para proyectos de investigación 2023
estado En curso

 

Título CO+RESPONSABILIDAD. Currículum sostenible i formació inicial de
docents d’educació primària i secundària: projecte per desenvolupar el 5è vector,
Ciutadania democràtica i consciència global
Investigador/responsable del Arco, I.
entidad financiera ARMIF 2023
estado En curso

 

Título RURALIA-ED 
Investigador/responsable del Arco, I.
entidad financiera Convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament, mobilitat i quart món. UdL 2023
estado En curso

 

Título INDUCTEACHING: Validació d’una proposta d’inducció docent lligada a la formació inicial i primer any docent de mestres/as de primària
Investigador/responsable Olmos, P. (UAB)
entidad financiera Ayudas de investigación para la millóna de la formación inicial de Mestres, ARMIF 2020
estado Finalizado

 

Título Educaemprèn
Investigador/responsable Equipar EDO-UdL
estado En curso

 

Título Estrategias de autoevaluación para la autorregulación del aprendizaje y el desarrollo docente profesional
Investigador/responsable Ion, G. (UAB)
entidad financiera AGAUR
estado En curso

 

Título

Innova MicroSolar: innovador sistema microsolar de calor y energía para edificios domésticos y de pequeñas empresas

Investigador/responsable Cabeza, L. F. (UdL)
entidad financiera Comisión UE
estado En curso

 

Título Evaluación de programas educativos de EduCaixa
Investigador/responsable Gairín, J. y Olmos, P.
entidad financiera La Caixa
estado Finalizado

 

Título

Doctorado en Caminos de Innovación para TES INPATHTES’ (‘acción’)

Investigador/responsable Cabeza, L. F. (UdL)
entidad financiera Comisión UE
estado Finalizado

 

Título ARMIF 2014: Millora de la formación docente de los estudiantes de doble grau d’educació infantil i primària mitjançant l’ús d’eines digitals
Investigador/responsable Estrada, A. (UdL)
entidad financiera AGAUR. ECO/2788/2013 de 20 de diciembre (DOCG 6535. 01/08/2014)
estado Finalizado

 

Título I +D: EDU2013-42936-P: Educar para emprender: evaluando programas para la formación de la identidad emprendedora en la Educación obligatoria.
Investigador/responsable Bernal, A. (Estados Unidos)
entidad financiera Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación
estado Finalizado

 

Título Proyecto La creación y gestión del conocimiento en comunidades on-line de práctica profesional CGC-COP.
Investigador/responsable Gairín, J. (UAB)
entidad financiera VI Plan Nacional De Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 I+D EDU 2010-18506
estado Finalizado

 

Título SIMUL@: Evaluación de un entorno tecnológico de simulación para el aprendizaje de competencias transversales en la universidad
Investigador/responsable Gisbert, M. (URV)
entidad financiera MECI – Ministerio de Educación y Ciencia Convocatoria PN 2008. Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco del VI Plan Nacional I+D+I (2008-2011).
estado Finalizado

 

Organitzacions saludables

Cal diagnosticar per tal d’intervenir en les organitzacions a diferents nivells: d’ambient físic i de clima de treball, relacions psicosocials, de recursos i programes de formació en salut i de relacions i comunicacions interna i externa de la mateixa organització.

Els estudis es centraran especialment en organitzacions educatives i sota la dimensió amplia de salut que fa la mateixa OMS: és un estat de complet benestar físic, mental i social i no solament l’absència d’afeccions o malalties (Organització Mundial de la Salut, 1946).

Objectiu general de la línia: Diagnosticar i analitzar entorns organitzacionals, en totes les seves dimensions, per tal d’impulsar actuacions per la promoció de la salut dels seus integrants desenvolupant entorns saludables.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Formació docent

S’ocupa de la promoció i impuls de la formació docent no universitària (Educació Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional)  a través d’activitats formatives encarades a augmentar el coneixement i la competència docent del professorat no universitari en els seus diferents àmbits. Es centra especialment en la formació de gestió i organització de centres educatius, lideratge, innovació, metodologies entre d’altres.

Objectiu general de la línia: Contribuir a la formació de del professorat no universitari a través d’accions formatives que ajudin a millorar les seves competències docents.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Lideratge

S’ocupa de l’anàlisi dels diferents aspectes que afecten els contextos organitzatius de les institucions escolars. És posa especial atenció en el lideratge pedagògic dels directius escolars. Inclou l’estudi de les tasques directives, per exemple  l’autonomia de centres i el seu impacte en la millora; la formació i actualització de les persones que tenen càrrecs directius, l’impacte de la formació; l’anàlisi de les funcions, tasques i rols directius. Es centra en temes relacionats amb el govern de les institucions, l’administració dels centres docents i l’avaluació interna i externa.

 

Objectiu general de la línia: Desenvolupar recerques en l’àmbit de la gestió, organització i lideratge educatiu i oferir propostes concretes de millora de la formació i actualització del professorat que ocupa o que està interessat en ocupar càrrecs directius.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Innovació

S’ocupa de l’estudi de diferents elements vinculats amb la innovació educativa, posant especial atenció en aspectes de canvi metodològic, de gestió de les aules, la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i els processos d’avaluació. La finalitat última sempre es centra en aportar propostes que permetin millorar la qualitat pedagògica de les activitats d’ensenyament – aprenentatge.

Objectiu general de la línia: Desenvolupar recerques en l’àmbit de la innovació educativa i oferir propostes concretes de millora.

Per veure els projectes vinculats, clica aquí.

Translate »